Algemene voorwaarden

 

 

Contactgegevens

Portenda

Kalkwijk 60

9603 TD Hoogezand

0598 – 32 03 73

info@portenda.nl
www.portenda.nl

1. DEFINITIES
a. Portenda: Portenda B.V, gevestigd te Hoogezand, KvK-nummer 50851381;
b. De klant: de particuliere of zakelijke contractpartij van Portenda, de koper, afnemer, opdrachtgever;
c. Product: een door Portenda geleverd product, vooral (rondom) zonweringen, terrasoverkappingen,
rolluiken en deuren;
d. Dienst: de dienst die Portenda levert rondom een product (zoals opmeten, adviseren, bestellen,
installeren, repareren, onderhoud, storingsafhandeling);
e. Schriftelijk(e): per e-mail, contactformulier van de website van Portenda, overeenkomst of brief;
f. Overmacht: een niet aan Portenda toerekenbare oorzaak (zoals ziekte, brute force attacks, stroom-
of internet-storing, internetlekkage boven een redelijk niveau van beveiliging, terrorisme, extreem
weer, extreme file, epidemie, pandemie, oorlog), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van
Portenda kan worden gevergd;

 

2. ALGEMENE BEPALINGEN OVER (DE AARD VAN) DE OVEREENKOMST
a. Portenda brengt aan de klant een offerte uit, met een opgave van de te leveren producten en
diensten en de daarvoor geldende vaste en/of variabele tarieven.
b. Omdat Portenda alleen producten en/of diensten levert die speciaal op maat worden gemaakt voor
de klant, geldt er geen herroepingsrecht (zoals consumenten dat hebben bij koop op afstand).
c. Een door Portenda vermelde termijn is altijd indicatief, globaal en niet (juridisch) fataal. Dit, omdat er
te veel factoren zijn die Portenda niet kan beïnvloeden, die van invloed zijn op levertermijnen.
d. Indien de kosten van meer- en/of minderwerk en/of van eerdere of latere oplevering niet uit de
offerte zijn af te leiden, rekent Portenda deze kosten conform de bedragen uit de offerte, op basis
van redelijkheid. Meer- en minderwerk, dat leidt tot wijziging van de overeenkomst, zal – behoudens
spoedeisende omstandigheden – vooraf schriftelijk of telefonisch worden overeengekomen.
e. Portenda kan niet worden gehouden aan te laat geaccepteerde offertes en duidelijke verschrijvingen.
f. In geval van niet-verbindende bepalingen in het geheel van afspraken, blijven de overige bepalingen
tussen Portenda en de klant gelden, en vervangen Portenda en de klant de niet-verbindende
bepalingen door vergelijkbare bepalingen, binnen de strekking van de overeenkomst.
g. De klant zorgt voor tijdige, juiste en toereikende, voor de opdracht noodzakelijke, vergunningen,
ontheffingen, specificaties, tekeningen en instructies.
h. De schriftelijke opdracht, deze algemene voorwaarden en nadere schriftelijke afspraken vormen één
geheel; bij onderlinge strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.

 

3. AANSPRAKELIJKHEID
a. Portenda kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor directe schade (dus niet voor gevolgschade of
gederfde winst) als gevolg van opzet of grove roekeloosheid door Portenda.
b. Portenda is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van de klant,
zoals het onjuist, onvolledig, onzorgvuldig of niet tijdig verstrekken van informatie.
c. Portenda is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
d. Portenda is niet aansprakelijk voor de gevolgen van vertraging.
e. De aansprakelijkheid van Portenda is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van
Portenda. De totale aansprakelijkheid omvat echter in geen geval meer dan factuurbedrag van de
lopende overeenkomst met de klant.
f. De klant vrijwaart Portenda tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de werkzaamheden
voor de klant, tenzij sprake is van opzet of grove roekeloosheid van Portenda.

4. OVERMACHT
a. In geval van tijdelijke overmacht komt Portenda de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed
mogelijk na en wordt conform de overeenkomst, eventueel naar rato, gefactureerd.
b. De klant en Portenda kunnen bij blijvende overmacht de overeenkomst herzien of opzeggen

5. BETALING
a. Portenda mag een voorschot en/of vooruitbetaling vragen vóór aanvang van levering van een
product en/of dienst.
b. De klant dient een factuur binnen 30 dagen te betalen. Bij latere betaling rekent Portenda vanaf de
tweede herinnering 15% van de openstaande vordering aan buitengerechtelijke incassokosten, met
een minimum van EUR 200,00. Daarna rekent Portenda ook gerechtelijke kosten, proceskosten en
wettelijke rente.
c. Niet tijdige betaling geeft Portenda het recht de wederprestatie zonder verplichting tot
schadevergoeding op te schorten en of het geleverde te blokkeren en/of terug te halen.
d. Zolang Portenda niet volledig is betaald, blijft Portenda eigenaar van het geleverde.

6. VERTROUWELIJKHEID
a. De klant en Portenda gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie (waaronder
persoonsgegevens) van elkaars huishouden, bedrijf, personeel en/of relaties, tenzij het informatie
betreft die al openbaar is of moet worden gemaakt.
b. Portenda mag voor marketing (advertenties, website, stockfoto’s, portfolio) refereren aan (diensten
van) een opdracht, onder voorwaarde dat Portenda geen vertrouwelijke informatie (waaronder
persoonsgegevens) openbaart.
c. Portenda verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dat noodzakelijk is voor
uitvoering van de overeenkomst en verstrekt naast deze algemene voorwaarden een aparte
privacyverklaring.

7. GARANTIE, KLACHTEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a. Bij een beroep op een garantie en/of bij een klacht krijgt Portenda voldoende tijd en toegang om de
oorzaak ervan te onderzoeken, voordat uitspraak wordt gedaan of het beroep op de garantie en/of
de klacht rechtmatig is gedaan.
b. Portenda verstrekt per product en dienst een aparte garantieperiode, die is gebaseerd op de
voorwaarden van de leverancier en/of producent. Garantie omvat: de kosten en de tijd van
herstellen en/of vervangen van een ondeugdelijk product(onderdeel) of ondeugdelijke dienst komen
voor rekening van Portenda.
c. Garantie vervalt als de klant een product onjuist of onoordeelkundig heeft gebruikt, zich niet heeft
gehouden aan verstrekte (onderhouds)voorschriften of als er al een ander dan Portenda een
reparatie-poging heeft gewaagd.
d. Klachten over het geleverde dienen uiterlijk veertien dagen na constatering schriftelijk aan Portenda
te worden gemeld, anders wordt de klant geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard.
e. Een klacht of garantieberoep wordt afgewezen als deze gaat over “smaak” en/of over geringe
afwijkingen in maat en/of kleur. Verschillen in kleur kunnen onder andere worden veroorzaakt door
verschillen tussen beeldschermen en kleuren in werkelijkheid, het gebruik van natuurlijke
materialen, verschillen in productiewijze en productiedatum, verschillen tussen binnen en buiten,
normale slijtage en lichtval.
f. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
g. Portenda valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.